Föravtalet

Avtal avseende juridiska tjänster

Genom Föravtalet kan ni både planera och hantera oförutsedda juridiska situationer. Ni får kontroll på era kostnader och löpande tillgång till kvalificerad juridisk rådgivning. Tillgången till alla juristtimmar i respektive alternativ inträder omedelbart men kostnaden sprids ut på tolv månader.

En väsentlig del av företagandet är att kunna hantera olika typer av avtal samt att ha kontroll på och förstå de rättigheter och skyldigheter som finns i affärsrelationer. Ni kan nu välja hur och när ni vill använda våra tjänster. Dessutom kan ni välja att planera för en total översyn av Era avtal eller hantera de små eller stora frågor som dyker upp i verksamheten.

Använder ni inte tjänsterna får ni dessutom tillbaka en del av arvodet. Föravtalet ger er tillgång till snabb och professionell juridisk rådgivning för att undvika framtida tvister. Vi hjälper er att fatta de rätta besluten. Avtalet är föremål för våra särskilt anpassade allmänna villkor. Tjänsterna innefattar dock inte tvister, skatterätt eller företagsöverlåtelser.

– Vår ambition är att ge mindre och medelstora företag löpande tillgång till kvalificerad juridisk rådgivning till en förutsebar kostnad över tolv månader, säger Jan Lindén.

Välj det årsavtal som passar ert företag bäst. De olika alternativen är:

Alt. Alpha 15 000:- exkl. moms per månad. Läs mer

I alternativ Alpha erhåller ni i förskott en pott på 200.000 kronor som kan utnyttjas när ni själva vill under en period om tolv (12) månader. För detta betalar ni 15.000 kronor i månaden, dvs 180.000 kronor (exkl. moms) årligen.

Härutöver åtar vi oss att återbetala 80 procent av ej utnyttjat utrymme över halva det årliga fakturerade och betalade arvodet. Exempelvis gäller för Alpha ett förskotterat utrymme av upparbetat arvode för 200.000 kronor. Har ni under året endast utnyttjat tjänster för 90.000 kronor återbetalar vi 72.000 kronor (dvs 80 procent av 90.000 kronor).

Alt. Gamma ger er utöver ovanstående ett rabatterat timarvode exkl. moms enligt följande:

Advokat

2.000

Sr bitr. jur.

1.600

Jr bitr. jur.

1.200

Alt. Beta 10 000:- exkl. moms per månad. Läs mer

I alternativ Beta erhåller ni i förskott en pott på 130.000 kronor som kan utnyttjas när ni själva vill under en period om tolv (12) månader. För detta betalar ni 10.000 kronor i månaden, dvs 120.000 kronor (exkl. moms) årligen.

Härutöver åtar vi oss att återbetala 80 procent av ej utnyttjat utrymme över halva det årliga fakturerade och betalade arvodet. Exempelvis gäller för Beta ett förskotterat utrymme av upparbetat arvode för 130.000 kronor. Har ni under året endast utnyttjat tjänster för 60.000 kronor återbetalar vi 48.000 kronor (dvs 80 procent av 60.000 kronor).

Alt. Beta ger er utöver ovanstående ett rabatterat timarvode exkl. moms enligt följande:

Advokat

2.200

Sr bitr. jur.

1.750

Jr bitr. jur.

1.300

Alt. Gamma 5 000:- exkl. moms per månad. Läs mer

I alternativ Gamma erhåller ni i förskott en pott på 65.000 kronor  som kan utnyttjas när ni själva vill under en period om tolv (12) månader. För detta betalar ni 5.000 kronor i månaden, dvs 60.000 kronor (exkl. moms) årligen. Härutöver åtar vi oss att återbetala 80 procent av ej utnyttjat utrymme över halva det årliga fakturerade och betalade arvodet. Exempelvis gäller för Gamma ett förskotterat utrymme av upparbetat arvode för 65.000 kronor. Har ni under året endast utnyttjat tjänster för 30.000 kronor återbetalar vi 24.000 kronor (dvs 80 procent av 30.000 kronor).

Alt. Gamma ger er utöver ovanstående ett rabatterat timarvode exkl. moms enligt följande:

Advokat

2.400

Sr bitr. jur.

1.900

Jr bitr. jur.

1.400

 

Övriga avtalsvillkor

Detta avtal avser arbete som utförs av vår personal i Luleå. I tjänsterna ingår inte tvister i domstol eller skiljeförfarande, skatterätt eller köp/försäljning av inkråm eller bolag. För sådana uppdrag debiteras särskilt. Föravtalet gäller i tolv (12) månader från undertecknandet och upphör automatiskt utan särskild uppsägning. Utan ny skriftlig överenskommelse debiteras eventuella tjänster därefter på löpande räkning till vid var tid tillämpade arvoden. Avstämningen sker efter utgången av avtalstiden. Kunden erhåller månatlig redovisning av hur mycket tid/arvode som har upparbetats.

Vad gällande förtida uppsägning av avtalet kan Kunden när som helst under avtalstiden skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. I den situationen sker dock en avstämning och omräkning baserad på J.B.L Advokaters normala timarvoden för den period som avtalet varat. Kunden debiteras således som om arbetet hade utförts på löpande räkning. Kunden debiteras dock lägst med de redan erlagda månadsavgifterna. J.B.L Advokater fakturerar för Tjänsterna månatligen i förskott tio (10) dagar netto. J.B.L Advokater har rätt att omedelbart upphöra med att utföra tjänster för Kunden om faktura utestår obetald.

Utöver detta tillämpas J.B.L Advokaters allmänna villkor för uppdrag (”Villkoren”) på de tjänster som utförs. Dessa villkor finns tillgängliga här och måste gås igenom av Kunden före undertecknande av denna beställning/avtal.